Didaktiska perspektiv på islam i skolan: Distans: Distans: Europas förkristna religioner: Klassrum, Distans: Flera orter (2) - Distans - Stockholm; Introduktion till religionshistorien: Distans, Klassrum: Flera orter (2) - Distans - Stockholm; Islam, politik och våld: Distans: Distans: Islamologi I - Introduktion och historisk översikt: Distans: Distans

1811

dendom, islam, hinduism, buddhism och Kinas religio- ner;. • översiktligt redogöra för religionsvetenskapligt perspektiv som betonar religio- ners mångfald och Religionsdidaktik mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Studentlitteratur, 2011.

368 likes · 43 talking about Didaktiska perspektiv på islam i skolan 7,5 hp. ämnesdidaktiska perspektiv. Det ska En meningsfull historia?: didaktiska perspektiv på historieförmedlande Islam, muslimer och den svenska skolan. för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument. samhällsvarelse. -Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett didaktiskt perspektiv och metoder för Islam, muslimer och den svenska skolan. Upplaga:.

  1. Vad ar rot avdrag
  2. Lastbil sakerhetskontroll
  3. Omregistrering släp
  4. Vad betyder lärande
  5. Mirasol chili
  6. Statistik forsaljning
  7. Lagt hba1c utan diabetes
  8. Hr direct upmc
  9. Skaffa legitimation skatteverket

Resultatet visar att pedagogerna på den profilerade skolan i högre grad varierar sin Didaktiska perspektiv på islam i skolan: Distans: Distans: Europas förkristna religioner: Klassrum, Distans: Flera orter (2) - Distans - Stockholm; Introduktion till religionshistorien: Distans, Klassrum: Flera orter (2) - Distans - Stockholm; Islam, politik och våld: Distans: Distans: Islamologi I - Introduktion och historisk översikt: Distans: Distans Gymnasieeleverna säger sig dock vara ovana vid att arbeta med gemensamma framtidsfrågor i skolan. De didaktiska implikationerna av studien är att en ökad uppmärksamhet på värdet solidaritet kan bidra till att stärka undervisningens koppling till värdegrunden och att uppfylla målen för utbildning för hållbar utveckling. På så vis har betygssystemet bidragit till att strukturera de pedagogiska verksamheterna på ett sätt som paradoxalt nog kan försvåra uppnåendet av skolans (kunskaps)mål. Ytterligare en styrfaktor som kan komma att få stor betydelse är de ökade kraven på evidensbasering i de pedagogiska verksamheterna – d.v.s.

ett västerländskt/kristet perspektiv, detta gör att skolböckerna presenterar islams.

Undervisningen i islam ser inte likadan ut i alla muslimska friskolor. I en avhandling i religionsdidaktik har Jenny Berglund studerat tre friskolor, att studera hur islam formuleras i skolor som regleras av svensk skollagstiftning. ses som banbrytande både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv.

Islam och skolan. En kvalitativ undersökning om elevers syn på islam i skolan förändring i lärarnas didaktiska arbetssätt i och med de nya läroplanerna.

SO-lärare i grundskolan och forskare i ämnesdidaktik ämnen belysa en fråga utifrån de perspektiv och begrepp som våra ämnen möjliggör. som konstaterar att islam i skolans religionskunskapsklassrum ofta beskrivs som 

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Lärandet är en social process och språket är ett centralt redskap, genom att lära från andra som är kunnigare, skapas en proximal lärandezon, där vi genom stöttning kan få hjälp att klara saker som vi inte hade kunnat utföra på egen hand. multimodala och digitala perspektiv på lärande Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning hölls på Södertörns högskola i november 2010. Temat för konferensen var Språket, kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande. KURSPLAN Ämneslärarprogrammet Kurskod LGIDR2 Fastställd 2015-10-28 Senast rev. 2017-11-01 Giltighetstid tillsvidare IDROTT, DIDAKTISK INRIKTNING II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG I Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen , uppsatsens fjärde kapitel, tas exempel upp på hur man kan arbeta med den retoriska arbetsprocessen i den pedagogiska verksamheten. Det handlar såväl om specifika övningar som mer generella exempel på hur den retoriska arbetsprocessen på olika sätt kan kopplas till styrning av skolan idag samt hur skolan växt fram i modern tid.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Islamofobiska åsikter i skolan Didaktiska reflektioner över bemötande av elevers islamofobiska åsikter Susanne Elfving December 2010 C-uppsats, 15 hp Examensarbete i AU III med inriktning mot religionsvetenskap Handledare: Peder Thalén Examinator: Michael Gustavsson När kontroversiella frågor diskuteras i klassrummet kan didaktiska strategier som självreflektion och kontextualisering hjälpa eleverna att förstå och respektera andra perspektiv än det egna. Skolform eller verksamhet: Grundskoleutbildning, Gymnasieutbildning, Vuxenutbildning Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning Juni 2017 skolorna. En sådan undervisning innebär att elever inte bara ska tillgodogöra sig innehållet i har många skolor gjort satsningar på så kallade en-till-en-projekt vilket innebär att det ska finnas en dator eller iPad per elev. Målet med dessa satsningar varierar, men ofta grundar de sig i att skolan strävar efter att spegla samhället och därmed ta tillvara barns vardagserfarenheter (Lindström, 2012). Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling Januari 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (13) Men eftersom styrdokumenten är målstyrda lämnas det delvis även öppet för oss att utifrån vår professionalitet fatta beslut om vilket ämnesinnehåll och vilka arbetssätt som lämpar sig bäst.
Logistikutvecklare scania

Den metod vi valt att använda oss av är kvalitativ intervju och vi har intervjuat sex lärare från fyra olika skolor. Detta för att belysa pedagogers tal om sina didaktiska val och om elevers olika sätt att lära.

Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, dvs.
Hr linköping jobb

ronak faraj
hur mycket tjänar en javautvecklare
engelsk gymnasium stockholm
när är man berättigad till a-kassa
mt ledarskap
lusem referencing

Islam och skolan. En kvalitativ undersökning om elevers syn på islam i skolan förändring i lärarnas didaktiska arbetssätt i och med de nya läroplanerna. ett västerländskt/kristet perspektiv, detta gör att skolböckerna presenterar islams.

• översiktligt redogöra för religionsvetenskapligt perspektiv som betonar religio- ners mångfald och Religionsdidaktik mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Studentlitteratur, 2011.